Jan 21, 2016

Examiner Android App

http://www.aluth.com/2016/01/examiner-android-app.html
f*daka tflka AL m%Yak j,g ms<s;=re imhuq¡

Wiiafm, lshkafka ,xldfõ úNd. j,ska ;SrKd;aul úNd.hla¡ b;ska ta whg f.dvla jeo.;a fjk wema tlla wms yÿkajd fokjd¡

fuu wema tl u.ska .Ks;h, Ôj úoHdj, jdKsc iy l,d úIhkag wod, m%Yakm;% i|yd jrKSh ms<s;=re ,ndoSug iy tys ksjeros ms<s;=re ne,Sugo mq¨jka¡ wekafv%dhsâ f*daka tl fkfjhs geí tlg jqk;a od.kak mq¨jka¡ fuu jhfia miqjk iEu flkdgu jf.a iaud¾Üf*daka ;sfhk ksid fï wema tl Tng f.dvla m%fhdackj;a fjhs¡

n,kak yÿkajdfok ùäfhdaj¡

n,kak ial%SkafYdܡ


fuys isxy,, oñ, iy bx.%Sis hk NdId 3kau wka;¾.;hs¡
fu;kska msúi nd.kak¡

Technical Details

  • App Name : Examiner
  • File size : 4.1 MB
  • Requirements : Android 4.0 and up
  • License : Free
  • Publisher website : www.treinetic.com