Feb 15, 2016

MiniTool Partition Wizard

http://www.aluth.com/2016/02/minitool-partition-wizard.html
fkdñf,a ,ndfok fyd|u mdáYka uefkac¾ uDÿldx.h¡

úkafvdaia fufyhqï moaO;sh ndú;d lrk Tng f.dvdlau m%fhdackj;a uDÿldx.hla ;uhs fï yÿkajdfokafka¡

f.dvla fofkla okak lshk kuq;a fkdokak msßil=;a we;s ksid wm fï uDÿldx.h fudloao lsh,d fmkajd fokakï¡ Thd úkafvdaia fufyhqï moaO;sh mß.Klhg bkaiafg%da,a lryu ydâ tfla mdáYka lsysmhlg tl tl m%udKfhka fjka lrkjdfka¡ m%Odk jYfhka C, D, F, K f,i my; wdldrhg fjka lrkjdfka¡

n,kak ál ld,hla .shdu C mdáYka tl msß,d¡ kuq;a wks;a mdáYka j, bv ´fka ;rï ;sfhkjd¡ b;ska fldfyduo ta bv j,ska fldgila C tlg;a odkafka ? fïl úkafvdaia j,skau lrkjd kï álla ú;r wudrehs wksl isiagï tfla *hs,a ke;sfjkak;a mq¨jka¡

fï foa ksjerosj b;du;a ir,j lr.kak fï wm yÿkajdfok uDÿldx.fhka mq¨jka¡ fï u.ska wmsg,
 • mdáYka whska lrkak (Delete)
 • w¨f;ka mdáYka yokak (Create New)
 • mdáYka tfla wl=r fjkia lrkak¡
 • mdáYka i.jkak (Hide)
 • mdáYka j, *hs,a f*daueÜ tl yrjkak Convert FAT to NTFS
 • Disk Copy
 • Delete All Partitions
 • Align All Partitions
 • Recover All Partitions
 • Rebuild MBR
 • Wipe Disk
 • Convert MBR Disk to GPT
 • Convert GPT Disk to MBR
 • Merge Partition
 • Change Cluster Size
 • Resize/Move Dynamic Volume
 • Delete Dynamic Volume
 • Format Dynamic Volume
 • Change Dynamic Volume Letter
 • Change Dynamic Volume label
 • Wipe Volume
 • Change Dynamic Volume Cluster Size
 • Convert Dynamic Disk to Basic
 • Copy Volume
n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

fu;kska msúi fuu uDÿldx.h nd.; lr.kak¡

Technical Details

 • Software Name : MiniTool Partition Wizard
 • File size : 53 Mb
 • Requirements : Windows All
 • License : Free
 • Developer Website : www.partitionwizard.com