Mar 5, 2016

SMS Backup & Restore

http://www.aluth.com/2016/03/sms-backup-restore.html
f*daka tfla Delete lrmq uefiaÊ .kafka fufyuhs¡

wms ljqre;a f*daka tfla jeäfhkau ndú;d lrkafka flda,a .kak tlg wu;rj hd¿jkag SMS lsÍughs¡ fuysoS wms mqoa.,slj iy


jhdmdßlj uefiaÊ lsÍfïoS miqld,Skj wmsg wdmq SMS tll úia;r wjYH fjk wjia:d ;sfnkjd¡ ke;skï wfma fkdie,sls,su;alu ksid ják lshk SMS Delete fj,d hkjd¡

tu SMS kej; ,nd.kak;a wfma ják lshk uefiaÊ inbox tfla ;sfhkjd kï tajd nelma lr,d wjYH fj,djg .kak wema tl Thd,g m%fhdackj;a fjhs¡

n,kak ial%skafYdÜfuys wms ,nd.;a ÿrl;k weu;=ï iy
call logs úia;ro nelma lr.kak mq¨jka¡ fuh wekafv%dhsâ fudnhs,a fufyhqï moaO;sh i|yd iydh olajkjd¡ fu;kska msúi ndf.k bkaiafg%da,a lr.kak¡

Technical Details


  • Software Name : SMS Backup & Restore
  • File size : Varies with device
  • Requirements : Android Mobile Devices
  • License : Free
  • Developer website : www.carbonite.com