Mar 26, 2016

Water Mark Software

http://www.aluth.com/2016/03/water-mark-software.htmlmska;+r j,g osh i,l=Kqodk uDÿldx.h¡

re¡2,000 la muK jákd fuu uDÿldx.h wfm%a,a 5 fjksodf;la wm úiska fkdñf,a promotion tlla f,i ,ndfokjd¡


mß.Klfha mska;+r j,g osh i,l=Kq tfyu;a ke;skï Water Mark odkak b;du;a myiq uDÿldx.hla f,i fuh yÿkajdfokak mq¨jka¡ fu;kska msúi nd.kak¡ fuh welaáõ lrk iSßh,a kïnrho tu msgqfjys r;= mdáka olajd we;¡


Technical Details

  • Software Name : Water Mark Software
  • File size : 33 MB
  • Requirements : Windows Xp/ 7/ 8 &10
  • License : Free
  • Publisher Website : www.watermark-software.com