Apr 10, 2016

MSQRD App - Filters & Face Swap

http://www.aluth.com/2016/04/msqrd-app-filters-face-swap.html
uQK flda,ula lrk kshu wema tlla¡

Thdf.a fyda hd¿jf.a f*dfgda j, ;sfnk uqyqKg i;=kaf.a rEm odkak, yevhka fjkia lrkak fyd|u wema tlla úoshg MSQRD yÿkajkak mq¨jka¡

b;du;a f,aisfhka fï foa lrkak fï wema tl ks¾udKh lr,d ;sfnkjd¡ wekafv%dhsâ iy wem,a iaud¾Ü Wmdx. j,g fuh iydh olajkjd¡
n,kak my;ska ial%SkafYdܡ


wekafv%dhsâ i|yd fu;kskao, wem,a iOS i|yd fu;kskao msúi nd.kak¡ ke;skï wemaia .nvdjg msúi MSQRD f,i i¾É lsÍfukao nd.kak mq¨jka¡


Technical Details

  • App Name : MSQRD
  • File size : 45 MB Android | 87 Mb Apple IOS
  • Requirements : Android & Apple IOS
  • License : Free
  • Publisher Website : www.msqrd.me