May 13, 2016

Zero Install for Windows

http://www.aluth.com/2016/05/zero-install-for-windows.html
uDÿldx. 86 la mß.Klhg bkaiafg%da,a fkdlr ndú;d lruq¡

wms ks;r ndú;hg .kakd uDÿldx. fmdagn,a wdldrhg ndú;dlrkak mq¨jka kshu uDÿldx.hla

f,i fuu Zero install y÷kajkak mq¨jka¡ wmsg wjYH uDÿldx.h f;dard th u; Run click lr wka;¾cd,fhka tfjf,au nd.;lr mß.Klhg ia:dmkh lsÍulska f;drj ndú;d lrkak mq¨jka¡ n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡


fu;kska msúi fuu uDÿldx.h nd.kak¡


Technical Details


  • Software Name : Zero Install
  • File size : 1.2 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.0install.de