පරිගණකයේ , ෆෝන් එකේ Delete වුන ඒවා ආපහු ගමු

ඔයාලගේ පරිගණකයේ , ෆෝන් එකේ , තිබුණ ෆයිල් Delete කරපුවා හදිසියෙවත් ඕනෙ වුනොත් මොකද කරන්නේ. කරන්න තියෙන්නේ Recovery මෘදුකාංගයකින් නැවත ඒවා ගන්න එක.