Sep 2, 2015

Google's Has a New Look - logo changes


http://www.aluth.com/2015/09/googles-has-new-look-logo-changes.html
.+.,a wo isg fjkia fjhs¡

wo Thd,d bkag¾fkÜ wdjd ú;rhs olskak we;s .+.,a fijqï uq,a msgqfõ úfYaI Doodle tlla¡ thska .+.,a iud.fï fjí wvú j, wmsg yqre mqreÿ

Sep 1, 2015

One Direction Live performs from Central Park


http://www.aluth.com/2015/09/one-direction-live-performs-from.html
"jka äfrlaYka" iÔù m%ix.h 2015¡

bx.%Sis isxÿ wyk ljqre;a okakd fï one direction fiÜ tl meje;ajQ w¨;au Musicale show tfla ùäfhda wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd¡

see you again by Chinese instrument


http://www.aluth.com/2015/09/see-you-again-by-chinese-instrument.html
kshu instrument tlla¡

fmda,a fjda,al¾ yosis wk;=rlska ke;sjQ miq fast and furious  Ñ;%mgh f;audfldg f.k f,daflu ckm%sh jQ see you again isxÿj Thd,g u;l we;s¡

Aug 30, 2015

Online web cam photo-shoot with effects


http://www.aluth.com/2015/08/online-web-cam-photo-shoot-with-effects.html
fjí leï tflka fi,a*s .uq¡

f.dvla wh f*dfgda .kafka iaud¾Ü f*daka j,ska¡ tajf.au ;j;a wh ,ema tfla leï tflkq;a fi,a*s .kakjd¡ wms lsh,d fokafka ,ema tfla leï tflka fyda fvialafgdma tlg iïnkaO lr we;s

Turn off windows 10 Automatically updates


http://www.aluth.com/2015/08/turn-off-windows-10-automatically.html
úkafvdaia 10 wmafâÜ kj;ajk úosh¡

uhsfl%dfid*aÜ úiska ksl=;al, ;u kj;u úkafvdaia fufyhqï moaO;shg udre fjkak wlue;s f.dvla wh isáfka ;u fkdoekqj;alu ksidfjks¡

Aug 29, 2015

Factory Reset Android


http://www.aluth.com/2015/08/factory-reset-android-tips-tricks-to-easy.html
wekafv%dhsâ Wmdx.h f,vjqkdu f.dvod.kak úosh¡

wms fï ,smsfhka Thd,g lsh,d fokafka fldfyduo ;ukau ksjerosj Tfí f*daka tl *elaá% ÍfiÜ lrk úoshhs¡

useful youtube adon for firefox


http://www.aluth.com/2015/08/useful-youitube-adon-for-firefox.html
bkag¾fkÜ fâgd b;sß lrk kshu Add-on tlla¡

bkag¾fkÜ ießirk úg jeäfhkau fâgd jeh fjkafka *hs,a vjqkaf,daâ lsÍug;a ùäfhda ne,Sug;a h¡ vjqkaf,daâ fjk *hs,a tfla ihsia tl kï