Oct 23, 2014

Cool Computer Desktop Gadget Collection


http://www.aluth.com/2013/11/dock.htmlThdf.a fvialafgdma tl ,iaik lrk Dock fukak'
Thd,f.a fvialafgdma tl ,iaikg ;shd .kak fukak wo ,smsfhka mq¨‍jka' Thd,g leu;s fvdla tlla f;dar,d od.kakhs ;sfhkafka'

Microsoft Windows Xp Free Download


http://www.aluth.com/2014/04/xp.htmlúkafvdaia xp fl,skau vjqkaf,daâ lr.kak'
wo ldf,a fydhd .kak wudre " biair ldf,a ke;=ju neß windows xp fukak fl,skau ndf.k CD tllg write lr.kak'

Opera sinhala font not showing fix.


http://www.aluth.com/2014/10/opera-stopped-showing-sinhala-unicode-characters-Fix.html
Tfmrd tfla isxy, wl=re fmakafka ke;s tl youq¡
fï oskj, .+.,a fl%daï fjí n%jqi¾ tfla fukau Tfmrd n%jqi¾ tfl;a tlu ;dlaIKsl fodaYh we;s ù ;sfnkjd¡

Oct 22, 2014

Guinness World Records - Biggest Dog


http://www.aluth.com/2014/04/lovely-dog.html
f,dafla f,dl=u n,a,d - ùäfhda'
fï bkafka f,dafla ckm%sh iqkLfhla' ckm%sh jkafka f,dafla f,dl=u n,a,d ùuhs' fuh .sfkaia f,dal jd¾:djla o fjkjd'

SMP3 sinhala Music Player


http://www.aluth.com/2014/01/Srilanka-sinhala-Music-player.html
,xldfõ m%:u jrg isxy, wx.iïmQ¾K Music Player tlla'

isxy, NdIdj m%Odk jQ kñka SMP3 wx.iïmQ¾K Music Player tl Thd,;a  odf.ku n,kak'

Facebook Data Center, Servers - Video


http://www.aluth.com/2014/04/facebook-data-storage-company.html
Facebook tfla wfma ish¨‍u o;a; ;sfhk ;ek n,uq'
 

Thd,d f*ianqla tfla upload lrk mska;+r " ùäfhda " Status Tlafldu ;sfhkafka fu;k ;uhs'

Google AdSense Earning Tricks


http://www.aluth.com/2014/04/how-to-get-adsense-without-website.html
weâfikaia j,ska uqo,a bmhSu iy jákd ldrKd' 
wka;¾cd,h u.ska uqo,a Wmhk tl l%uhla ;uhs weâfikaia lshkafka' fjí wvúhla fkdue;sj weâfikaia .sKqula yodf.k uqo,a Wmhk úÈh wms Thdg lsh,d fokjd'

Get My Videos Back Free Download


http://www.aluth.com/2014/01/CD-VCD-DVD-get-back.html
ySrek CD j, ùäfhda .kak kshu fid*aÜfjhd tlla'
fïl we;a;gu jákd fid*aÜ tlla¡ Thd, okakjfka CD"VCD" DVD .ek wms fkdfhl=;a foaj,a ´jg od, wms ;shdf.k bkakjd

Oct 21, 2014

Google chrome sinhala font not showing fix.


http://www.aluth.com/2014/10/Chrome-stopped-showing-sinhala-unicode-characters-Fix.html
.+.,a fl%daï tfla isxy, wl=re fmakafka ke;s tl youq¡
fï oskj, .+.,a fl%daï fjí n%jqi¾ tfla ;dlaIKsl fodaYhla we;s ù ;sfnkjd¡

Mashup Cover Hindi + Sinhala By Boyz Lv Noize


http://www.aluth.com/2014/10/mashup-cover-hindi-sinhala-by-boyz-lv.html,xldfõ wfma flfklaf.a wmQre Mashup Cover tlla¡
hQáhqí tl u.ska ;uhs fï
Mashup Cover
wdrïN jqfka¡ ´fku flfklag ;ukaf.a olaI;djh f,daflgu