12 Tips to Protect Your Eyes - Healthy Tricks


http://www.aluth.com/2014/09/13-tips-to-protect-your-eyes-healthy.html
mK fuka ják weia fol wdrlaId lr.kak lreKq 10 la¡

YÍrfha weia fol lshkafka uQ,slu jákdu wx.hla¡ wm Ôj;ajk mßirh;=, weia folg jk ydks j<lajd .kak úosh n,uq¡

Lock Windows with Android Style Pattern Based lock


http://www.aluth.com/2013/09/android-lock-computer.html Android j, ;shk Lock tl mß.Klhg oduq¡ rEfm oelalu f.dvla wh fï Android Lock tl okakjd¡

fïl fmdäu fid*aÜfjhd tlla¡ úkafvdaia mß.Kl ioyd fuh ndú;d lrkak mq¨jka¡

View Private Profile Picture of Any Facebook User


http://www.aluth.com/2014/08/trick-to-view-private-profile-picture.html
f*aianqla fm%d*hs,a Picture tl ;ukaf.a tlla odkjdkï n,kak¡

fïl f*aianqla tfla tla;rd á%laia tlla Thd,g ysf;hs fïl yelska tlla lsh,d kuq;a fï jf.a foaj,a oekf.k bkak tl Thd,g jákjd¡

Barack Obama takes ALS Ice Bucket Challenge - joke


http://www.aluth.com/2014/08/barack-obama-takes-als-ice-bucket.html
weußldfõ ckdêm;s ne/la Tndud whsia nlÜ wNsfhda.h Ndr.kS¡

ljqrej;a ys;=fõ kE weußldfõ ckdêm;s;=ud fï wNsfhda.h ndr.kS lsh,d¡

Old English songs with sinhala meaning.


http://www.aluth.com/2014/08/old-englsh-songs-with-sinhala-meaning.html
wms ljqre;a bx.%Sis .S; j,g we¿ï lrkjd¡ iuyre wykafka ta .S;j, Beat tl fydo ksid¡

ta;a tys f;areu yßhgu oek .kak ;sfhhs kï kshuhs fka¡ iEu isxÿjlu hïlsis f;areula ;sfhkjd n,kak my; ùäfhda ál¡

Es Deka Piyana (Remake) - Shihan Mihiranga


http://www.aluth.com/2014/08/es-deka-piyana-remake-shihan-mihiranga.htmlYsydka ,iaik isxÿjla kej; w¨;au úoshg .dhkd lr,d ;sfhkjd¡

fukak Thd,;a wy,u n,kak¡ wdorh lrk whkï f.dvla fï .S;hg leu;shs¡

Free Screen Recording Software - CamStudio


http://www.aluth.com/2013/09/desktop.htmlmß.Klfha Desktop tl ùäfhda lrkak'

mß.Klfha lrk ´ku l%shdldrlula ùäfhdajla úÈhg ,nd .ekSug CamStudio Recorder mÜg NdKafâ' wmsg wjYH úÈhg"wjYH ;eklg save lr,d ùäfhda tl ,nd .ekSug mqÆjka'