May 29, 2016

Introducing Xiaomi Mi Drone

www.aluth.com/2016/05/introducing-xiaomi-mi-drone.htmlXiaomi Mi fj;ska kj;u fv%daka tlla y÷kajdfohs¡

by,ska msúi ùäfhda iy PdhdrEm .ekSug yels wmqrE .ecÜ tl yÿkajkafka drone f,ihs¡ fï .ek oeka yefudau okakjd¡

May 28, 2016

Android Super Backup App

http://www.aluth.com/2016/05/android-super-backup-app.html
flda,a, uefiaÊ nelma lr,d B-fï,a tlg f.kajuq¡

Thdf.a f*daka tlg fyda fjk flfklaf.a f*daka tlg meñfKk call iy uefiaÊ fï wema tl yryd

May 26, 2016

imi Games - Online Game Hub in Sri Lanka

http://www.aluth.com/2016/05/online-game-hub-in-sri-lanka-imi-games.html
Y%s ,xldm%:u Online isxy, Games Hub tl¡

wfma rfÜ wdrïN jqKq Arimac Lanka wdh;kh games iy graphic foaYShj ksIamdokh lrKq ,nk m%Odk fmf<a wdh;khla'

MCShield ( Anti-Malware Tool )

http://www.aluth.com/2016/05/mcshield-anti-malware-tool.htmlUSB jhsria j,ska fífruq¡

mß.Klhg jhsria we;=¨ jk m%Odk l%uh ;uhs USB tlg iïnkaO lrk fmka v%hsõ, fuuß Ñma hkdosh¡

May 25, 2016

Sim App - operate your sim card

http://www.aluth.com/2016/05/sim-app-operate-your-sim-card.html
f*daka tlg m%fhdackj;a isï wema tl¡

wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka ndú;d lrk whg ;uka ndú;d lrk foaYSh isï ldâ j, ;sfnk fiajdjka ,nd.ekSug fï wema tflka mq¨jka¡

May 24, 2016

Sinhala Calendar - Desktop Gadget

http://www.aluth.com/2016/05/sinhala-calendar-desktop-gadget.html
mß.Klfha fvialafgdma tlg isxy, osk o¾Ykhla¡

isxy, NdIdfjka udih" oji n,d.kakg mqÆjka wmQre uDÿldx.hla ifkdaÊ m%Nd;a úiska
ks¾udKhlr ;sfnkjd¡ fvialafgdma .ecÜ tlla f,i fuh yÿkajkak mq¨jka¡

 
Top