May 1, 2016

Yatiyanthota, Wewelthalawa - Aluth Travel 10

http://www.aluth.com/2016/05/yatiyanthota-wewelthalawa-travel.html
óÿu ueoska fõje,a;,djg¡

,x
ldfõ wms fkdoelmq iqkaor ia:dkhkalrd infinity srilanka lKavdhu Tnj /f.khk
fuu

Apr 29, 2016

Don't buying a Fake Power Bank

http://www.aluth.com/2016/04/dont-buying-fake-power-bank.htmlFake mj¾ nEkala ñ,oS .kafka n,df.khs¡

iaud¾Ü cx.u ÿrl;k iy geí ndú;d lrk wh tu Wmdx.fha neá% blaukska nysk ksid fuu mj¾ nEkala ( Power Bank ) tlla ndú;d lrkjd fkao ?

Apr 28, 2016

Ashampoo Photo Commander

http://www.aluth.com/2016/04/ashampoo-photo-commander.html
mß.Klfha mska;+r l<uKdlrKhg fyd|u uDÿldx.hla¡

.+.,a wdh;kfha msldid uDÿldx.hg fnfyúka iudk kuq;a Bg jvd jeäoshqKq jQ f*dfgda uefkac¾ uDÿldx.hla f,i wmg fuh

Apr 27, 2016

Mobile Wallpapers Pack

http://www.aluth.com/2016/04/mobile-wallpapers-pack.html
Tnf.a iaud¾Ü f*daka tlg ,iaik wallpapers tl;=jla¡

f*daka tfla yeuodu tlu background fjda,afmam¾ tl oel,d tmd fjkjd fka¡ b;ska fjkilg;a tlal Thd,g leu;s kshu wallpapers tl;=jla

Apr 26, 2016

Microsoft Word Flow keyboard Introduce Apple IOS

http://www.aluth.com/2016/04/microsoft-word-flow-keyboard-introduce-apple-IOS-App-Iphone-Tab.html
uhsfl%dfid*aÜ fj;ska wem,a f*daka j,g;a we,fjk lSfndaâ tlla¡

úkafvdaia fudnhs,a f*daka j,oS wl=re ghsma lsÍu myiqlr,Sug yels tla me;a;lg we,jqk lSfndaâ tl oeka wem,a whsf*daka

Apr 25, 2016

ShareX Screenshot Software

http://www.aluth.com/2016/04/sharex-screenshot-software.html
ial%SkafYdÜ .kak iqmsßu uDÿldx.h¡

idudkHfhka wms ial%SkafYdÜ .kafka tafoa ;j;a flfkl=g fmkaùug fyda Tng wjYH fohla kï th save lr .ekSughs¡

 
Top