Oct 6, 2015

Best Global Technicale Brands in 2015


http://www.aluth.com/2015/10/best-global-technicale-brands-in-2015.html
fuu jif¾ ckm%shu ;dlaIKsl ikakï kduh  l=ulao ?

osfkka osk oshqKq fjk ;dlaIKsl f,dalh ;=, wms ljqre;a okak lshk wdh;k lsysmhla ;uhs uhsfl%dfid*aÜ, .+.,a iy wem,a, lshkafka¡

Oct 5, 2015

Sinhala Sub Machine software


http://www.aluth.com/2015/10/sinhala-sub-machine-software.html
isxy, iíghsg,a yokak f,aisu uDÿldx.h¡
- Sinhala Sub Machine

w¨;a w¨;a *s,aï j,g, isxÿ j,g isxy, Wmis/is Thdu yo,d n,kak mq¨jka kshu uDÿldx.hla fukak¡

Oct 1, 2015

Facebook Video Profile Picture


http://www.aluth.com/2015/10/facebook-video-profile-picture.html
f*aianqla tfla w¨;au wmafâÜ tl¡
ùäfhda fm%d*hs,a mslap¾

Tkak ,.osu f*aianqla fudnhs,a wema tfla fm%d*hs,a mska;+rh f,dl= fjkila isÿ lsÍug

Sep 30, 2015

Kandy ( Sri Dalada Maligawa ) Aluth Travel 07


http://www.aluth.com/2015/09/kandy-sri-dalada-maligawa-aluth-travel.html
f,dal Wreu uykqjr k.rfha "o<od ud,s.dj"
wfma ixpdrh¡


,xldfõ iqkaor;ajh Tfí fk;g f.fkk wfma ixpdrh fujr msúiqfka YS‍% ,xldfõ wjika rdcOdksfha flakaøia:dkh jQ

Sep 28, 2015

Introducing Blackphone 2


http://www.aluth.com/2015/09/introducing-blackphone-2.html
w¨;au iaud¾Ü f*daka j¾.hla lr,shg¡

iaud¾Ü f*daka fj<| fmd,g w¨;ska meñKs í,elaf*daka 2 fï jk úg ckm%sh fjñka mj;sk iaud¾Ü f*daka tlla úoshg ie,flkjd¡

Apple Sells 13 Million iPhones


http://www.aluth.com/2015/09/apple-sells-13-million-iphones.html
wem,a whsf*daka jd¾;d.; wf,úhla¡

f.ù.sh i;sh ;=, whsf*daka 6S kj;u ÿrl;kh yÿkajdoSu;a iu. wem,a mdßfNda.slhska m<uq i;sh ;=, f*daka ñ,shk 13 la ñ,oS f.k ;sfnkjd¡

Sep 27, 2015

Dialog & Hutch Internet package


http://www.aluth.com/2015/09/dialog-hutch-internet-package.html
wka,sñgÜ bkag¾fkÜ fâgd meflaÊ fukak¡

ld,h we;=,; ´fk ;rï fâgd ,efnk Timebase bkag¾fkÜ meflaÊ .ek Thd,d okakjd we;s¡ yÉ iy vhf,d.a fj;ska 
 
Top