Dec 22, 2014

Eka Thamai Meka - Funky Dirt New Video


http://www.aluth.com/2014/12/eka-thamai-meka-funky-dirt-new-video.html
Funky Dirt ,df.a "tal ;uhs fïl" nQÜ isxÿj 
wo ksl=;a lrd¡

w¨;au foa tiekska ,ndfok w¨;a¡fldï fj;ska fukak n,kak fïl;a¡

Bing Desktop wallpaper software


http://www.aluth.com/2014/12/bing-desktop-wallpaper-software.html
fvialafgdma tl yeuodu w¨;a lrk Bing Desktop uDÿldx.h¡

ìx f,i wms yÿkkafka fjí i¾Ñka tlla, fuhd,f.a wmQre uDÿldx.hla

5 Year Old boy pass Microsoft Certified Professional


http://www.aluth.com/2014/12/5-year-old-boy-pass-microsoft-Exam.html
wjqreÿ 5 fya <ufhl= uhsfl%dfid*aÜ úNd.h iu;afjhs¡
uhsfl%dfid*aÜ wdh;kh .ek fkdokakd flfkla fkdue;¡ fuu wdh;k úiska mj;ajkq ,nk 

Hutch Non Stop Internet package


http://www.aluth.com/2014/12/Hutch-unlimited-non-stop-internet-package.html
yÉ fj;ska kj;u bkag¾fkÜ meflachla yÿkajdfohs¡

f.dvla wh bkag¾fkÜ tkafka fvdka.,a u.ska¡ bkag¾fkÜ msúfikak yÉ isï tl

Official 2015 World Cup Song - Srilanka


http://www.aluth.com/2014/12/official-2015-world-cup-song-srilanka.html
2015 l%slÜ f,dal l=i,dkh i|yd ks¾udKh l, isxÿjg ck;djf.a wm%idoh¡

foieïn¾ 15 fjks osk hQáhqí úiska ksl=;al, fuh ioyd 

Dec 20, 2014

Skype Can Now Translate Video Calls


http://www.aluth.com/2014/12/skype-can-now-translate-video-calls.html
ialhsma úiska lgyv NdIdjkag mßj¾;kh lsÍfï ;dlaIKh uqod yef¾¡

fïl weú,a,d f,daflgu b;du;a jeo.;a jk mqj;la¡

Facebook Launches you photo Stickered


http://www.aluth.com/2014/12/facbook-launches-you-photo-stickered.html
f*aianqla uefiakac¾ wema tlg tla jQ w¨;au jevlE,a,¡

f*aianqla tl úiska kshu wmafâÜ Thd,g ,nd fokjd¡