Jan 17, 2013

Singreesi Unicode 1.8 - sinhala unicode type

http://www.aluth.com/2013/01/software-instrall-singlish-type.html software Install fkdlr Singlish Type lruq'

wo;a f.kdj fmdä wema tlla" Thd,g f.dvla jeo.;a fjhs  lsh, ys;kjd' fïl ;uhs singreesi lshk wema tl fïflka mq¿jka internet hkafk ke;=ju isxy, Type lrkak'
ta jf.au bkaiafg%da,a lrkak ´fk kE' fmka tfl jqk;a odf.k .syska jev lrkak mq¨‍jka'

n,kak ial%SkafYdÜ tlla
 

fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak - 116 kb only

uefiaÊ ghsma lrk úÈhg wjYH foa ghsma lryu Wäka isxyf,ka jefgkjd' wmg ;sfhkafka ta ál fldms lr,d f*ianqla fyda j¾â *hs,a fyda wod, ;eklg past lrkak ú;rhs' fïfla ;sfhk uQ,slu foa ;uhs ghsma lrd fldms lrd fmaiaÜ lrd'

ta jf.au fïl wudrehs lsh,d ysf;kjd kï" isxy, ghsma lrmqjd copy past lrkafka ke;=j ´fku ;ekl type lrkak kshu fid*aÜfjhd tl fu;kska msúi .kak'

Technical Details

  • Software Name : Singreesi Unicode 1.8
  • File size : 116 KB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.thameeragetheeraya.blogspot.com