Jun 15, 2015

Sinhala Wikipedia software

http://goo.gl/MmLGkE
´fku jpfkl f;dr;=re isxyf,ka .kak kshu uDÿldx.hla¡

mdi,a j, fm%dfclaÜ yokak f;dr;=re ke;sjo bkafka ? fukak tfykï kshu uDÿldx.hla wms Thd,g yÿkajd fokjd¡fï u.ska Tng ´kEu f;dr;=rla isxyf,kau oek.kak mq¨jka¡fuh foaYSh ks¾udKhla¡ fïflka flfrkafka wms bx.%Sisfhka hï jpkhla ghsma lr Ok l,úg, th úlS-mSähd fjí wvúh iuÕ iïnkaO ù Tng f;dr;=re /ila isxyf,kau ,nd fokjd¡

n,kak ùäfhdaj¡


 
fuh nd.; lr.kak fu;kska msúfikak¡
fu.dnhsÜ 1.03 la muKhs¡

ndú;d lrk wdldrh fu;kska n,kak¡ fuh frðiag¾ lr.kak iSßh,a lS tlo wms Tng fkdñf,a ,ndfokjd¡
________________________
CNoO-K25-C088-Z935-beRn
________________________

fuh l%shd;aul ùug .Net firm work 4 wjYH neúka th fu;kska msúi bkaiafg%da,a lr.kak¡
 

jeo.;a - uDÿldx.h .+.,a fl%daï u.ska vjqkaf,daâ lsÍfïoS fufia osiafõ kï Details u; la,sla lr Visit this site u; la,sla lr nd.kak¡Technical Details 

  • Software Name -  Sinhala Wikipedia
  • File size - 1.03 MB
  • Requirements - Windows xp / windows vista / windows 7 & 8
  • License - Free
  • Developer by - Prasanna Madushana
  • Publisher website - universe-pm.blogspot.com