Nov 24, 2014

VLC Media player free download latest.

http://www.aluth.com/2012/09/vlc-media-player-201-latest-version.htmlmß.Klhl ;sìh hq;=u VLC Player tl¡

fuu uDÿldx.h .ek fkdokak flfkla ke;s ;rï¡ *s,aï, ùäfhda n,kak wjYHu uDÿldx.hla úoshg fuh yÿkajkak mq¨jka¡fïl uq,ajrg ksmoj,d ;sfhkafka úYd, o;a; mrdi iys; cd, ^high bandwidth networks& j, MPEG j¾.fha ùäfhda f.dkq úldYh ^stream& lrkak' kuq;a ´kEu j¾.hl ùäfhda ghsma tlla l%shd lrk úoshg ixialrKh lr,d ;sfhkjd¡

ta jf.au fuh ,ndfokafka fkdñf,a b;ska ´kEu mß.Klhlg od.kak;a mq¨jka¡


 n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak - 22 MB


Technical Details

  • Software Name : VLC Media player
  • File size : 22 Mb
  • Requirements : Windows All / Mac /Linux
  • License : Free
  • Publisher web site : www.videolan.org