Nov 24, 2014

AIMP - Free Music Audio Player

http://www.aluth.com/2014/11/aimp-free-music-audio-player.html
isxÿ wykak kshu maf,ah¾ tl 
- AIMP Audio Player 
´fku mß.Klhl MP3 isxÿ ;sfhkjd¡ tajd Play  lr,d wykak fï uDÿldx.h ;uhs kshu ndKafâ¡


Audio player tll ;sìh hq;= ish¨u wx. j,ska fuh iukaú;hs¡ Audio Quality tl;a Wmßu f,i ;sfnkjd¡ fuh oekgu;a ndú;d lrk wh okakjd we;s fï maf,ah¾ tlg jvd fydo Audio Player tlla ke;s ;rï¡

n,kak ial%skafYdÜ tlla¡

f,dl= lr n,kak fuh u; click lrkak¡

ta jf.au fuys ;sfnk kshuu jevla ;uhs tl tl fmkqu ;sfnk ialska udre lrkak;a mq¨jka¡

n,kak fï ùäfhdaj¡fukak nd.kak fu;kska msúi 7.4 MB

Technical Details

  • Software Name : AIMP
  • File size : 7.4 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.aimp.ru