https://aluth.lk/

Nov 28, 2014

Apache Open Office Software Free

http://www.aluth.com/2014/11/apache-open-office-software-free.html
100 % la fkdñf,a ,ndfok Tmka T*sia uDÿldx.h¡

Thd,d okakjd fka uhsfl%dfid*aÜ T*sia meflaÊ tl¡ wkak ta jf.au jákd uDÿldx.hla ;uhs fï¡


úfYaIu ldrKhkï fuh fkdñf,a ,ndfok uDÿldx.hla ùuhs¡ ta ksid welaáõ lrkak ´fk kE lsisu .eg¨jlska f;drj ndú;d lrkak mq¨jka¡

wms Thd,g l,ska ,ndÿka LibreOffice uDÿldx.h jf.a ;uhs fïl;a¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

Microsoft office jf.au Interface tl;a jeä fjkila kE'fndfyda wx. iudkhs'MS office j, ;sfhk Excel " power point " Excess iy b;=re Package ish,a,f.kau iukaú;hs¡
f.dvlaÿrg m%hsjÜ wdh;k fïjf.a T*sia meflaÊ ;uhs ndú;d lrkafka¡ idudkHfhka Microsoft office meflaÊ tl .kak .sfhd;a re'25000 la j;a fjkjd' f,dl= .dkla fka @ wkak talg úiÿu ;uhs fï Open Office'

MS office j, ;sfhk Excel " power point " Excess iy b;=re Package ish,a,f.kau iukaú;hs'fuysoS tu meflaÊ yÿkajkafka Writer, Calc, Impress, Draw and Base f,ihs¡

fu;kska msúi ks, fjí wvúfhkau nd.kak¡
 

Technical Details

  • Software Name:  Apache Open Office
  • File size: 134 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8 / Linux
  • License: Free
  • Publisher website :  www.openoffice.org