Nov 28, 2014

Subway Surfers Game For Computer

http://www.aluth.com/2014/11/subway-surfers-game-for-computer.htmlkshu f.aï tlla ´fku mß.Klhlg
-  Subway Surfers

uq,skau fïl wdfõ iaud¾Üf*daka iy geí j,g¡ kuq;a oeka mß.Klfhkq;a play lrkak mq¨jka¡


fïfla l;dud,dj kï fldaÉÑ j, tl tl Ñ;% wosk hd¿fjda fiÜ tlla fmd,sisfhka fífrkak tl tl ndOl j,g uqyqKfoñka bosßhg .uka lsÍuhs¡

fuh iaud¾Ü f*daka j,ska play lrkak ;rula wudre f.aï tlla jqj;a mß.Klfhka f,aisfhkau play lrkak mq¨jka¡

screenshot

fu;kska msúi vjqkaf,daâ lr.kak¡

jeo.;a - fuu *hs,a tl os.weßhg miafia Subway_Surfers.exe lshk *hs,a tl vn,a la,sla lr,d fi,a,ï lrkak mq¨jka¡ bkaiafg%da,a lrkak ´fk kE¡ yenehs jev lrkafka ujqia tflka¡ lS fndaâ tflka f.aï tl fi,a,ï lrkak ´fk kï fuys ;sfnk AutoHotkey.exe hkak bkaiafg%da,a lr play lrkak¡

 Technical Details

  • Game Name : Subway Surfers
  • File size : 20.5 Mb
  • Requirements : windows All
  • License : Free
  • Publisher web site : www.kiloo.com