Nov 1, 2014

KM Player and Km player without ad version

http://www.aluth.com/2012/11/kmplayer-34059-mediafire-links.htmlKM player w¨‍;au tl iy weâ ke;s j¾Yka tl'

f,daflu wxl tfla movie maf,ah¾ tl Km player tl njg ljqre;a okakjd' ta;a w¨‍f;ka wdmq wmafâÜ j, ;sfhk wmaiÜ tlla ;uhs tl tl weâ maf,ah¾ tfla fmkakk tl"


uq,skau n,kak fï maf,ah¾ tfla ;sfhk jev lE,s álla'
 
uq,skau fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak fkdñf,au w¨;au j¾Yka tl¡ yenehs fïfla weâ fmkakkjd¡ weâ fmkakqjg wmafâÜ tlkï iqmsß¡ fu.dnhsÜ 34 la fjkjd¡

yß oeka wms n,uq weâ ke;s KM player tl¡ weâ ke;s fjkak fya;=j ;uhs¡ uq,a ld,fha ksl=;a lrmq j¾Yka j, fuhd,d weâ o¾Ykh lf¾ kE¡f,daflu ckm%sh jqk ksid weâ j,g neiafia miafia ;uhs¡ Thd,d mßiaifuka ndú;d lrk fâgd ál b;=re lr.kak mq¨jka¡


Main formats supported : AVI, WMV, MKV, MOV, MP3, MP4, OGG, MPEG1, MPEG2, 3GP, VOB, AC3, AAC, MPC, FLAC, AMR, WV.


weâ ke;s mrK tl fu;kska .kak (24.8 Mb)

mrK j¾Yka tl lsh,d lsisu wjq,la kE ùäfhda yeu tllau jdf.a ysrfjkafka ke;=j n,kak mq¨jka¡ tajf.au iíghsg,a f,aisfhkau v%e.a lr,d od,d n,kak mq¨jka¡


Technical Details

  • Software Name : KM player
  • File size : 34.20 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher web site : www.kmplayer.com