Nov 2, 2013

Windows 7 Boot Updater Software

/úkafvdaia 7 j, Boot ial%Ska tlg ,iaik tlla oduq'
¡
windows 7 j, f.dvla foaj,a fjkia lrkak mq¨‍jka Wkdg yeuodu tlu úÈhg ;sfhk boot screen tl fjkia lrkak neyefka'

wo lshkak hkafka Boot screen tl fjkia lrk kshu uDÿldx.hla .ekhs' fïl lrkak fmdä software lE,a,la Download lr.kak ´ks'fïflka ;ukag leu;s úÈhg boot screen tlla yokak;a mq¨‍jka'

Windows 7 boot updater
fukak nd.kak fu;kska¡
 
Download lr.;a;g miafi windows 7 boot updater lshk tl run lr.kak' by; wdldrhg th fmfkhs' File > Load boot skin lshk tl click lrkak'

Th download lrkak §,d ;sfhk file tl we;=f, ;sfhkjd win8 concept lsh,d file tlla' wkak tal Browse lr,d f;dar,d fokak'

oeka play button tl Tn,d n,kak mq¨‍jka animation tl fldfyduo lsh,d' tal fydokï apply lshk button tl click lr,d boot screen tl od.kak' ´kskï message1 " message2 lsh,d ;sfhk ;ekq;a fjkia lr,u apply lrkak'

     
    

    

;j Boot screens ´ks kï fu;k click lr,d .kak'


Technical Details

  • Software Name : Windows 7 Boot Updater
  • File size : 644 Kb
  • Requirements : Windows 7
  • License : Free
  • Publisher website : www.coderforlife.com