Sep 30, 2014

Oxford Dictionary Portable Version Download

http://www.aluth.com/2014/06/oxford-Dictionary.htmlTlaiaf*da¾â YíofldaIh mß.Klhg¡

fï uDÿldx.h f.dvdlau jákafka bx.%Sis W.kajk .=rejreka" úYaj úoHdf, bkak whg;a f.dvla jákjd' YíofldaIfha ke;s jpkhla ke;s ;rï'wks;a ldrKh f,daflu ms<s.;a kula Èkd.;a YíofldaIhla¡ wms fuh w¨;a¡fldï fj;ska fkdñf,au ,nd fokjd'


n,kak ial%SkafYdÜ tlla


iuyr bx.%Sis mdGud,djka yodroa§ fïl ´k fjkjd' f,daflu m%isoaO OXFORD älaYkß tfla portable ixialrKh' ta lshkafka fmka tfla odf.k jqk;a .syska jev lrkak mq¨‍jka vn,a la,sla lr,d open lr,d' mß.Klfha bkaiafg%da,a lrkak ´fk kE' fuh l%shd lrkafka windows
mß.Klj, muKhs'

fu;kska nd.kak'

vjqkaf,daâ lrmq Rar f.dkqj open l, miq coed11.exe hkak Double click lr fuu YíofldaIh ndú;d l, yel'


Techncial Details

  • Software Name : Oxford Dictionary 11 Edition - Portable
  • File size : 7.16 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free