Sep 30, 2014

Oxford Dictionary Portable Version Download

http://www.aluth.com/2014/06/oxford-Dictionary.htmlTlaiaf*da¾â YíofldaIh mß.Klhg¡

fï uDÿldx.h f.dvdlau jákafka bx.%Sis W.kajk .=rejreka" úYaj úoHdf, bkak whg;a f.dvla jákjd' YíofldaIfha ke;s jpkhla  ke;s ;rï'


wks;a ldrKh f,daflu ms<s.;a kula Èkd.;a YíofldaIhla"
wms fuh w¨;a¡fldï fj;ska fkdñf,au ,nd fokjd'

n,kak ial%SkafYdÜ tlla


iuyr bx.%Sis mdGud,djka yodroa§ fïl ´k fjkjd'f,daflu m%isoaO OXFORD älaYkß tfla Portable ixialrKh' ta lshkafka fmka tfla odf.k jqk;a .syska jev lrkak mq¨‍jka vn,a la,sla lr,d open lr,d'
mß.Klfha bkaiafg%da,a lrkak ´fk kE'

fuh l%shd lrkafka windows
mß.Klj, muKhs'

fu;kska nd.kak'
mska;+rh f,dl= lr,d n,kak click lrkak¡

vjqkaf,daâ lrmq Rar f.dkqj open l,
miq coed11.exe hkak Double click lr fuu YíofldaIh ndú;d l, yel'


Techncial Details

  • Software Name : Oxford Dictionary 11 Edition - Portable
  • File size : 7.16 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free