Jul 24, 2014

SuperBeam WiFi Direct Share - Android App

http://www.aluth.com/2014/07/high-wifi-speed-share-SuperBeam.html
f*daka w;f¾ High Speed *hs,a share lruq'

fïl lrkafka f*daka tlg tyu;a ke;a;ï Android Device tlg wemaia tlla oeófuka'

uDÿldx.fha ku ;uhs : SuperBeam | WiFi Direct Share

iuyre ;ju;a wifi f*daka tlla ;shdf.k biair jf.a Bluetooth j,ska hy¿jka w;f¾ *hs,a yqjudre lr .kakjd' 500 Mb fYhd fjkak meh 5 la j;a .kakjd' Tkak oeka ta lÜg lkak ´fk kE' 1GB *s,aï tlla jqk;a b;du;a iq¿ ld,hla ;=, f*daka 2 la w;r Wifi u.ska yqjudre lr .kak yßu f,aishs SuperBeam u.ska' n,kak uDÿldx.h yÿkajd§fï ùäfhdaj'


fu;kska wema tl vjqkaf,daâ lr.kak'

Technical Details

  • App Name : SuperBeam WiFi Direct Share
  • File size : 3.4 Mb
  • Requirements : Requires Android 2.3.3 and up
  • License : Free
  • Publisher web site : www.superbe.am