Jul 24, 2014

WiseCleaner - Freeware Registry Cleaner

http://www.aluth.com/2014/07/Wise-Registry-Cleaner-computer-speedup.htmlmß.Klfha fkdfmkk l=Kq bj;a lrkak uDÿldx.h¡

mß.Klfha Registry lshkafka mß.Klfha fm%da.%Eï ksis wdldrj l%shdlsÍug WmldÍ fjk *hs,a j¾.hls'


ld,hla hkúg fuu *hs,a úúO fjkia ùï j,g ,la fjkjd' b;ska fï ksid wms uDÿldx.hla u.ska kej; tu Registry ksis wdldrj ilial<hq;= fjkjd' ke;a;ï b;ska mß.Klh ukao.dój ;uhs l%shd lrkafka' fï ioyd wms Thd,g fkdñf,a wka;¾cd,h úiska ,nd fok uDÿldx.hla fjk Wise Registry Cleaner jev igyk yÿkajd fokjd'

n,kak ial%SkafYdÜ tlla'

fu;kska msúi fuh nd.kak' fuh mß.Klhg install lsÍfuka miq ndú;d lrk wdlrh my; ùäfhdafjka n,kak'


Technical Details

  • Software Name : Wise Registry Cleaner
  • File size : 2.03 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site : www.wisecleaner.com