Aug 7, 2014

Google Chrome Portable Version Free download

http://www.aluth.com/2014/08/google-chrome-portable-version.htmlfmka tfla odf.k jev lrkak mq¿jka fl%daï¡

Google chrome fjí n%jqi¾ tl .ek fkdokak flfkla kE' oekg ;sfnk ir,u" f,aisu" blaukska bkag¾fkÜ hdug ;sfnk .+.,a

wdh;kfha ckm%shu fjí n%jqi¾ tlla' wms Thd,g ,nd fokafka fuys fmdagn,a ^ Portable & ixialrKh' ta lsõfõ idudkHfhka fuu n%jqi¾ tl bkaiafg%da,a fjkafka wka;¾cd,h yryd vjqkaf,daâ ùula fjñka" ta ksid bkag¾fkÜ wjYHhu fjkjd' wm ,nd fok fuu .+.,a fl%daï tl Install ùula isÿjkafka ke;s ksid l%shdlsÍug Internet wjY‍‍hH kE' fukak nd.kak'

fuh Portable ksid Install l,hq;= jkafka;a kE' Thdg ;sfhkafka fmka tll jqk;a odf.k .syska Double click lr,d open lrkak ú;rhs' T*sia tfla jev j,g tfyu;a jákjd.

Technical Details

  • Software Name : Google Chrome Portable
  • File size : 1.35Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher Website : www.portableapps.com