Aug 7, 2014

Google Chrome Portable Version Free download


Google chrome
fjí n%jqi¾ tl .ek fkdokak flfkla kE' oekg ;sfnk ir,u " f,aisu " blaukska " bkag¾fkÜ hdug ;sfnk .+.,a wdh;kfha ckm%shu fjí n%jqi¾ tlla'wms Thd,g ,nd fokafka fuys fmdagn,a ^ Portable & ixialrKh' ta lsõfõ idudkHfhka fuu n%jqi¾ tl bkaiafg%da,a fjkafka wka;¾cd,h yryd vjqkaf,daâ ùula fjñka " ta ksid bkag¾fkÜ wjYHhu fjkjd'
wm ,nd fok fuu .+.,a fl%daï tl Install ùula isÿjkafka ke;s ksid l%shdlsÍug Internet wjY‍‍hH kE'

fukak .kak' ^ 1 ' 35 Mb &

 fuh Portable ksid Install l,hq;= jkafka;a kE' Thdg ;sfhkafka fmka tll jqk;a odf.k .syska Double click lr, open lrkak ú;rhs' T*sia tfla jev j,g tfyu;a jákjd.

Technical Details

  • software Name:  Google Chrome Portable
  • File size: 1.35Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.portableapps.com

 
Top