Friday, September 12

How to reset your computer to factory settings.

http://www.aluth.com/2014/08/setting-reset.html
fldfyduo mß.Klh Reset lrkafka lsh,d n,uq¡

fïl f.dv fofkla oek.; hq;=u fohla' fïl ir, fohla jqkdg fïflka wmsg lr.kak mqÆjka foaj,akï f.dvla ;sfhkjd' ;ukag f.orÈu  lr.kak mqÆjka'

mß.Klh on jqfka ke;a;ï" jhsria .syska kï" ke;a;ï fmr ojfia ;snqK úÈhg .kak kï Reset" Restore lsßu u.ska mß.Klh h;d ;;ajhg .ekSu f,aisu l%uhla' Th mobile phone tlla .;af;d;a Factory restore lrkjd lsh,d lrkjd jf.a jevla ;uhs' my; ùäfhda n,,d fïl lrk úÈh oek .kak'

Bios setting reset lsÍu - Motherboard tl u.ska lsÍu'


CMOS Battery tl iy reset clip tl u.ska Reset lsÍu'

windows 7 mß.Klh Restore lsÍu'


úkafvdaia
8 Restore