Sep 10, 2014

iPhone 6 theme for Android Phone

http://www.aluth.com/2014/09/iphone-6-theme-for-android-phone.html
whsf*daka 6 tl jf.a ;Sï tlla wekafv%dhsâ f*daka tlg¡

fïl weú,a,d wekafv%dhsâ ndú;d lrk whg ;uhs' whsf*daka 6 j, bkag¾f*aia tl
udru ,iaikhs¡

Thd,g fï wem,a f*daka tlal kE lsh,d ÿlafjkak ´fka kE wms lsh,d fokjd tajf.a ;Sï tlla f*daka tlg od.kak úosh¡
yßu f,aishs mshjr folhs lrkak ;sfhkafka¡ fuu Theme tl wms odkafka C-Launcher lshk uDÿldx.h yryd' ta ioyd f*daka tl Root lr,d ;sfhkak ´fk'

c-Launcher lshkafka f*daka tfla Interface tl uq¿ ukskau lkmsg .ykak mqÆjka kshu Theme Launcher tlla' lKmsg .ykjd lsõfõ f*daka tl wjq,la fjkafka kE' tal .ek wms iy;sl fjkjd' wms n,uq tfykï fï whsf*daka 6 jf.au 
Theme tl od.kak úÈh'

uq,skau c-launcher wema tl fu;kska .kak'
whsf*daka 6 Theme tl oeïudu ial%SkafYdÜ¡
  


oeka Thd C-launcher bkaiafg%da,a lr,d we;s' oeka fï wem,a ;Sï mela tl;a fu;kska .kak" bkaiafg%da,a lrkak' B.djg C-Launcher tl open lr,d Theme hgf;a iOS 8 f;dard Apply lrkak'