Oct 18, 2014

Mozilla Firefox, Portable Edition Download

http://www.aluth.com/2014/10/Mozilla-Firefox-portable-version.html
*h¾f*dlaia fmdagn,a tl fukak¡
Firefox fjí n%jqi¾ tl .ek fkdokak flfkla kE' wms Thd,g fokafka fmka tfla jqk;a odf.k jev l, yels uDÿldx.hhs¡


fudis,a,d wdh;kfha ks¾udKhla jk fuh wfkl=;a fjí n%jqi¾ j,g jvd w;aoelSï nyq, fjí n%jqi¾ tlla'

wms Thd,g ,nd fokafka fuys fmdagn,a ^ Portable & ixialrKh' ta lsõfõ idudkHfhka fuu n%jqi¾ tl bkaiafg%da,a fjkafka wka;¾cd,h yryd vjqkaf,daâ ùula fjñka " ta ksid bkag¾fkÜ wjYHhu fjkjd'
wm ,nd fok fuu
*h¾f*dlaia tl Install ùula isÿjkafka ke;s ksid l%shdlsÍug Internet wjY‍‍hH kE'fukak .kak' ^ 37 Mb &

 Thdg ;sfhkafka fmka tll jqk;a odf.k .syska Double click lr, open lrkak ú;rhs' T*sia tfla jev j,g tfyu;a jákjd¡

fï jf.au .+.,a fl%daï fmka tfla odf.k .syska jev lrkak mq¨jka uDÿldx.h wjYH wh fu;kska msúi nd.kak¡Technical Details

  • Software Name :  Mozilla Firefox, Portable Edition
  • File size : 37 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher site :  www.portableapps.com