Jan 6, 2015

BonAView Free Photo Manager

http://www.aluth.com/2015/01/bonaview-free-photo-manager.html
mß.Klfha mska;+r 3D úoshg n,uq¡

Thd,d oel,d we;s fï mska;+rfha úoshg f*dfgdaia whsf*daka j, tfyu fmkajkjd¡


wkak ta image viewer tl mß.Klhg;a odf.k n,kak mq¨jka uDÿldx.hla ;uhs fï BonAView Free Photo Manager
  
n,kak fï ùäfhdaj¡

  
mska;+r n,kak jf.au Edit lrkak;a mq¨jka¡ mß.Klfha f*dfgda ish,a,u fïlg we;=,;a lrkak mq¨jka¡ tu f*dfgda l<uKdlrKh lrñka wkjYH f*dfgda bj;a lrkak;a f,aisfhkau fï uDÿldx.h ndú;d lrkak mq¨jka¡fu;kska msúi nd.; lr.kak¡
fu.dnhsÜ 5.9 la muKs¡Technical Details

  • Software Name : BonAView Free Photo Manager
  • File size : 5.9 MB
  • Requirements : Windows xp/ Vista / Windows7,8
  • License : Free
  • Publisher website : www.highmotionsoftware.com