Jan 15, 2015

WikiDict English Sinhala Dictionary

පරිගණකයට අලූත්ම ශබ්ද කෝෂය. - WikiDict Dictionary  මෙය ඉංග‍්‍රීසි වචන වල සිංහල තේරුම බලන්නත් සිංහල වචන වල ඉංග‍්‍රීසි තේරුම බලන්නත්  නිර්මාණය වූ ලාංකීය මෘදුකාංගයකි.සාමාන්‍යයෙන් අපි බාවිතා කරන මදුර ශබ්දකෝෂය හා සමාන පෙනුමක් තිබුණත් අද කාලයට ගැලපෙන ලෙස වැඩිදියුණු කර නිර්මාණය වූ මෘදුකාංගයක් විදියට පෙනී යනවා.   බලන්න ක‍්‍රීන්ශොට් එකක්.
mß.Klhg w¨;au Yío fldaIh¡
- WikiDict Dictionary

fuh bx.%Sis jpk j, isxy, f;areu n,kak;a isxy, jpk j, bx.%Sis f;areu n,kak;a


ks¾udKh jQ ,dxlSh uDÿldx.hls¡ idudkHfhka wms ndú;d lrk uOqr YíofldaIh yd iudk fmkqula ;snqK;a wo ld,hg .e,fmk f,i jeäoshqKq lr ks¾udKh jQ uDÿldx.hla úoshg fmkS hkjd¡
n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

wms Thd,g l,ska ,ndoS we;s YíofldaI j,g jvd fuys .=Kd;aul ndjh jeähs¡ fmkqu jqj;a b;d ir, iy ´kEu flfklag myiqfjka jev lr.kak mq¨jka¡ isxy, ghsmska j,oS wjYH jkakdjQ lSfndaâ tlo fuys o¾Ykh fjhs¡

ial%Ska tfla ihsia tlo my; wdldrhg l=vd l, yel¡


jpk 150,000 lg jvd jeä fâgd f.dkqjlska fuh iukaú; fjkjd¡ wu;r jYfhka PDF reader tll=;a we;=,;a fjkjd¡ wms fidhk jpkh nqlaudla lr miqj ne,Sugo mq¨jka¡ tajf.au fidhk bx.%Sis jpkh pronounce fjk wdldrh laYKslj wykak;a mq¨jka¡

wms úkafvdaia 8.1 iy úkafvdaia 7 j, fuh w;ayod neÆ w;r Thd,g;a nd.; lr.kak wjYHkï fu;kska msúfikak ks, WikiDict fjí wvúhg¡ nd.; lr.kak fu.dnhsÜ 3 la muKhs¡

ine|s wfkl=;a YíofldaI

Technical Details

  • Software Name : WikiDict English Sinhala Dictionary
  • File size : 3.1 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Freeware
  • Publisher website : www.engtute.com