Sep 5, 2015

Introducing New Gadget - Star Wars BB-8 Droid

http://www.aluth.com/2015/09/introducing-new-gadget-star-wars-bb-8-Droid.html
fi,a,ï lrkak frdfnda flfkla - BB-8 Droid
f*daka tflka yiqrejkak;a mq¨jka¡

miq.sh udi lsysmfha ckm%sh Wäka hk fv%daka hdkd Thd,d okakjdfka¡ Tkak oeka ìñka hk wmQre frdfnda flfkla yÿkajd oS ;sfnkjd¡

iagd-fjdaia Ñ;%mgh f;audlrf.k ks¾udKh flrE fuu frdfndaj yÿkajkafka Star Wars BB-8 Droid f,ihs¡ fuys úfYaIu jefâ ;uhs Thdf.a iaud¾Ü f*daka tlg fyda geí tlg fv%dhsâ wema tl od,d yiqrejkakg mq¨jka ùu¡

n,kak yÿkajdfok ùäfhdaj¡


fuh ms<sn| g%h,a ùäfhdajla fukak