Oct 21, 2015

Duplicate File Finder - DoubleKiller

http://www.aluth.com/2015/10/duplicate-file-finder-doublekiller.html
tljf.a *hs,a whska lr,d mß.Klfha bv jeälr .uq¡

Thdf.a mß.Klfha isxÿ, ùäfhda, f*dfgdaia ydâ tl msfrkaku we;s¡ Mp3 *hs,a tfyu wy,j;a ke;s tajd ;sfhkjd fka¡


jefâ lshkafka tlu *hs,a tl ;eka lsysmhlu ;sîuhs¡ b;ska fïjd tlska tl fydhkak .shdu tmd fjkjd fka¡ ta ksid wms Thd,g yÿkajd fokjd kshu uDÿldx.hla¡
 
fuys ku Double killer.

n,kak b;du;a f,aishs¡ vn,a *hs,a ;sfho lsh,d n,,d fï u.skau ta *hs,a ish,a, tljr whska lrkak;a mq¨jka¡ wjYH wh fu;kska msúi fuu uDÿldx.h fkdñf,au nd.; lr.kak¡

Technical Details

  • Software Name : DoubleKiller
  • File size : 392 KB
  • Requirements : Windows xp / 7 / 8/ 10
  • License : Free
  • Publisher website : www.bigbangenterprises.de