May 25, 2016

Sim App - operate your sim card

http://www.aluth.com/2016/05/sim-app-operate-your-sim-card.html
f*daka tlg m%fhdackj;a isï wema tl¡

wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka ndú;d lrk whg ;uka ndú;d lrk foaYSh isï ldâ j, ;sfnk fiajdjka ,nd.ekSug fï wema tflka mq¨jka¡

 • .sKqfï b;sß fYaIh n,kak,
 • Recharge ldâ odkak,
 • GPRS / MMS fiákaia ,nd.kak,
 • isï tfla whs;sldrhdf.a f;dr;=re n,kak,
 • fl,skau mdßfNda.sl fiajd ks,Odßfhl= iuÕ l;d lsÍug,
 • wka;¾cd, fâgd meflaÊ l%shd;aul lsÍug, hkdoS fiajdjka /ila fï ;=, we;=,;a fjkjd¡
tajf.au wekafvdhsâ Wmdx.fha f;dr;=re ne,Sug yels fldaâ tl;=jlao we;=,;a fjkjd¡ ndú;dl, f*daka tlla ñ,oS .;a;d kï tys we;=,;a f;dr;=re i;Hoehs n,d.kak fï wema tflka ,ndfok fldaâ u.ska mq¨jka¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

Technical Details

 • App Name : Sim App Sri Lanka
 • File size : 832 KB
 • Requirements : Android 2.1 and up 
 • License : Free
 • Developer Contact Mail : developer.eranga@gmail.com