May 26, 2016

MCShield ( Anti-Malware Tool )

http://www.aluth.com/2016/05/mcshield-anti-malware-tool.htmlUSB jhsria j,ska fífruq¡

mß.Klhg jhsria we;=¨ jk m%Odk l%uh ;uhs USB tlg iïnkaO lrk fmka v%hsõ, fuuß Ñma hkdosh¡


tysoS we;=¿jk m%Odk jhsria j¾.hla ;uhs Malware f,i yÿkajkafka¡ fuu jhsria yiqlrf.k delete lsÍug MCShield uDÿldx.hg mq¨jka¡ mß.Klhg msáka iïnkaO lrk ´kEu Drive tlla scan lrkak fï u.ska mq¨jka¡ osfkka osk ks¾udKh fjk Malware data base tl fï;=,g wmafâÜ fjk ksid w¨f;ka meñfKk jhsi¾ .ek nhfjkak ´fk kE¡

n,kak uDÿldx.fha ial%SkafYdÜ¡fuu uDÿldx.h 100% la fkdñf,a ,ndfok ksid Tn;a ndú;d lr,d n,kak¡ fu;kska msúi ks, fjí wvúfhka nd.kak¡

Technical Details

  • Software Name : MCShield
  • File size : 2.7 MB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Developer website : www.dmcshield.net