Jul 26, 2014

Cartoon maker - Pivot Stickfigure Animator

wegiels,s ldgQka Thd,d oel,d we;s' wkak tajd yokak wms Thd,g l,skq;a fid*aÜfjhd tlla ÿkakd u;l we;s'

fïl álla fjkia Thd,f.a ks¾udKYS,S yelshdj fï fid*aÜfjhd tflka wegiels,s ldgQka j,ska Tíng f.kshkak mqÆjka'

uDÿldx.fha ku - Pivot Stickfigure Animator

n,kak ial%SkafYdÜ'

fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak' 1.79 MB'

n,kak fïflka yomq ùäfhdajla';j;a ,iaik ,smshla ó,.g n,dfmdfrd;a;=jkak'
fjí wvúfha idudðlfhl= ùug jï mi my,u Join This Site u; Click lrkak' Tng túg tiekska wÆ;a ,sms ,nd .; yel'

Technical Details

  • software Name: Pivot Stickfigure Animator
  • File size: 1.2 MB
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher web site: www.pivotanimator.net

 
Top