Mar 21, 2016

WinX HD Video Converter

http://www.aluth.com/2016/03/winx-hd-video-converter.html
ùäfhda lkaj¾Ü lrkak w¨;a uDÿldx.hla¡

ish¨ jevlE,s we;=,;a blaukska ùäfhda lkaj¾Ü lrkak fyd| uDÿldx.hla f,i fuh yÿkajdfokak mq¨jka¡

 f*daka j,g, ipod i|yd fl,skau wod, Wmdx.h f;dard ùäfhda lkaj¾Ü lrkak mq¨jka¡ fuh re¡5000 la muK jákd uDÿldx.hls¡ kuq;a wfm%a,a 5 olajd we;=,; nd.kak whg fkdñf,a Promotion tlla wm úiska ,ndfokjd¡

n,kak ial%skafYdÜ tlla¡


 fu;kska msúi nd.; lr.kafuh welaáõ lrk iSßh,a wxlho nd.; lrk zip *hs,a tfla we;=,;a ¡
¡

Technical Details

  • Software Name : WinX HD Video Converter
  • File size : 52 MB
  • Requirements : Winodws Xp, 7, 8 & 10
  • License : Free
  • Publisher Website : www.winxdvd.com

 
Top