May 13, 2014

How to view sinhala fonts on mobile Device.

http://www.aluth.com/2014/05/Opera-Sinhala.html´fku f*daka tllska isxy, n,kak yok úÈh'
fïl ;ju;a fkdokak msßia isák ksid Tkak wms meyeÈ,sj lsh,d fokjd opera mini u.ska f*daka tflka isxy, n,k úÈh yod .kak úÈh'

uq,skau fï wev%ia tflka opera mini f*daka tlg nd .kak'
http: //m.operamini.com


oeka install lr.;a wema tl open lr tys wev%ia nd tfla fufia type lr ok lrkak'
opera:config


oeka fufyu tlla ths


use bitmap lshk tfla ˜‍yes˜‍ f;dard save lrkak'

oeka isxy, ;sfhk fjí wvúhlg .syska n,kak l,ska fldgq fldgq fmkqk wl=re lshjkak mq¨jka wddldrfhka o¾Ykh fõ'

´jd lrkak lïue,skau yd ´l yß.sfha ke;a;ï wekafv%dhsâ wh fï ,skala tflka .syska isxy, fjí n%jqi¾ wema tl .kak'

UC browser tlg;a
isxy, fmakak yod .kak ´fk kï fu;kska msúi ,smsh n,kak¡