Apr 22, 2015

Jet Clean - computer cleaner & faster software

http://www.aluth.com/2015/04/jet-clean-computer-cleaner-faster.html
mß.Klfha fkdfmfkk l=Kq bj;a lr fõ.j;a lrkak¡
-Jet Clean

Tkak fkdñf,a ndú;d lrkak mq¨jka iqmsß uDÿldx.hla Thd,g yÿkajd fokjd¡ fuu uDÿldx.h ;uhs fcÜ la,Ska fm%da uDÿldx.h¡
fudkjo fï fkdfmfk
k l=Kq ?
  • fjín%jqi¾ tfla wms ießirk úg thska mß.Klfha tl;=jk úúO *hs,a j¾.¡
  • uDÿldx. bkaiafg%da,a lsÍfïoS iy bj;a lsÍfïoS mß.Klfha b;sß jk wkjYH *hs,a j¾.¡
  • úkafvdaia fufyhqï moaO;sh ;=, wkjYH frðiaá% *hs,a ks¾udKh ù we;s tajd whska lsÍu¡
tajf.au mß.Klfha /ï u;lho la,Ska lr,d fõ.j;a lr,d fokjd¡ mß.Klh Tka ùfïoS startup tl ksjeros uDÿldx. muKla ,ndoS fõ.j;aj mß.Klh Tka lroSu jeks wmsg f.dvla jeo.;a jev álla fuhska lr,d fokjd¡ c-cleaner uDÿldx.fha jev ál;a fuhska lr.kak mq¨jka¡
 

n,kak ial%SkafYdÜ lshsmhla¡


f,dl= lr n,kak fuu mska;+r u; la,sla lrkak¡

fuh 100% la u fkdñf,a ,ndfok uDÿldx.hla¡ úkafvdaia ´kEu ixialrKhl fuh l%shd lrhs¡ fu.d n.ahsÜ 4 la mukla jk fuh nd.; lr.kak fu;kska msúfikak¡

Technical Details

  • Software Name - Jet Clean
  • File size - 4.22 MB
  • Requirements - Windows XP / Vista / Windows7,8
  • License - Free
  • Publisher website - www.bluesprig.com